02/979 52 03 info@uchiban.eu

За нас

Ето какво споделят нашите алумни за ползата от участието им в ученическите сесии на УчИ-БАН:
Представяне на Ученическия институт на БАН

Участниците в УчИ-БАН се запознават по-отблизо със системата на науката и с това, какво правят и как работят учените. Когато са поставени пред избора за техния житейски път, професията учен-изследовател би била по-позната и, може би, една предпочитана опция. УчИ-БАН е още един инструмент за решаване на една от основните задачи на Българската академия на науките – да привлича способни млади хора към професионална реализация в науката.

  • Мисията на Ученическия институт на БАН е да развива и надгражда проектното образование, основано на креативност, изследователски подход и въвеждане на иновации.
  • Нашата цел е да даваме възможност за изява и развитие на ученици, които имат желание да се занимават с изследователска дейност в някоя област на науката и нейните приложения или търсят изява в областта на изкуствознанието, изобразителните и приложни изкуства, музикалната композиция.
  • Подготовката и самото участие на учениците с научните сесии  помага на младите хора да изграждат умения за научна комуникация, работа в екип, опит в презентирането, както и способност за правилно събиране и анализ на експериментални данни.
  • Много от младежите, които са взели участие в Ученическия институт на Академията, избират за свое призвание науката или изкуството и насърчават и с радост помагат на по-млади от тях да се подготвят за участие в научните сесии на УчИ-БАН.

Предистория

По традиция Българската академия на науките участва пряко и много интензивно в образователния процес в страната на равнище докторантура и висше образование. Работата на учени от БАН с талантливите ученици и подготовката им за различни видове състезания също има дълбок корен, добри традиции и забележителни успехи. Популяризирането на науката сред училищата и цялото общество винаги е било една от важните задачи на БАН, която институтите решават с „дни на отворените врати“, „панаири на науката“ и други изяви.

Новото, с което редица звена в БАН могат да допринесат за подобряване на образователния процес у нас е по-масовото въвeждане на изследователския подход в училищното образование (Inquiry Based Education). Широко разпространеният в момента начин на преподаване, когато ученикът е пасивен слушател, от който се очаква предимно да запомня и възпроизвежда, следва да бъде допълнен от учебен процес, в който ученикът да е активен участник в обсъждането на изучавания проблем или явление, да провежда експерименти, да поставя въпроси, да издига хипотези, да събира и представя аргументи за една или друга теза и, накрая, да достига самостоятелно, макар и с насочване от страна на учителя, до откриване на фактите и взаимовръзките между тях. При този изследователски стил на учене се изграждат почти всички ключови компетентности, формулирани в Европейската референтна рамка на компетентностите (2006/962/EC). Особено важно е, че се развива и укрепва способността на учениците да анализират и изследват, което е най-съществената част на умението за самостоятелно учене през целия живот. Това умение е гаранция за лесно усвояване на нови технологии и професии – нещо, което ще е отличава успешните от неуспешните членове на бъдещото общество.

В БАН, където изследванията са ежедневие, може да подпомогне развитието на българската образователна система в тази посока. Редица стъпки са вече направени.

Ползи

В работата по проект за участие в сесия на УчИ-БАН ученикът има значителна свобода: при избора на тема, при поставянето на целите и при избора на средства за постигането им. Така в най-силна степен се развива творчеството, иновативността и предприемчивостта. По този начин УчИ-БАН добавя нов характерен елемент към изградената вече в страната богата система от ученически състезaния, олимпиади, турнири и други възможности за изява на способностите на младите хора.

Докато традиционните олимпиади и състезанията култивират способността да се отговаря на въпроси, поставени от други хора – например от съответното жури, УчИ-БАН допринася за изграждане у учениците на способност да задават свои въпроси и да търсят отговорите им с цел решаване на даден научен или практически проблем.

По същество става дума за изследване с учебна цел, при което придобитото знание е осмислено и усвоено до най-високата възможна степен – прилагане на наученото. Полученото по този начин знание е много устойчиво и постепенно става част от съзнанието и същността на младия човек. Така се формират и изследователски навици, които също допринасят за личностно изграждане и оформяне на светоусещане. Участниците в сесиите се учат един от друг, разширяват своя хоризонт и надграждат с всяка следваща година своите резултати в изследователската работа. Участието на десетки ученици и желанието те да защитят и аргументират своите тези пред академичното жури и аудитория позволява на участниците да натрупат полезен опит за успешно презентиране на резултати пред публика. Това не е без значение при професионалната и личностна реализация на младите хора.