УчИ-БАН лого

През 2021 година започнахме работа по проекта „Разширяване на мрежата от малки Учебно-изследователски общности на Ученическия институт на БАН“.

Целта ни е да разширим обхвата и да издигнем на по-високо научно равнище дейността на малките учебно-изследователски общности (МУИО). Общностите, които работиха в предишния етап на програмата „Образование с наука“, се оказаха много удобен и ефикасен инструмент за насочване на ученици и учители към разработване на проекти, усвояване на изследователски умения и осмисляне на наученото така, че да може да се  прилага към други сродни ситуации. През настоящата година сме си поставили за цел тяхното по-тясно обвързване с изграждащите се в момента STEM-центрове в страната. По този начин МУИО могат да станат модел за извънкласна работа в тези центрове.

Във връзка с изпълнението на задачите по този проект вече са сформирани и работят 22 МУИО. Те са разпределени в градовете: Благоевград, Варна, Вършец, Добрич, Лозница, Монтана, Кърджали, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Силистра, Сливен, София, Ямбол. Шестнадесет от тях работят по теми от областта на естествените науки, технологиите, инженерството и математиката, а останалите шест – в сферата на хуманитарните и обществени науки. Задълженията на всеки ръководител на тези изследователски екипи включват: съдействие при определяне на темата/темите, по които ще работят учениците; редовно (поне два пъти месечно) събиране на малката общност за обсъждане на извършената работа по проекта/проектите; направляване и поощряване на учениците в процеса на тяхната работа по проектите. Ръководителят на МУИО на всеки два месеца представя кратък отчет за разработваните теми, проведените занимания и постигнатите резултати. До 11 октомври 2021 г. разработките на членовете на общностите следва да бъдат изпратени в УчИ-БАН за участие в Ученическата научна сесия (УНС) през 2021 година.

Припомняме, че Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) приема ученически разработки и произведения за своята 8-ма Ученическа научна сесия (УНС). Тя ще се проведе през месец ноември 2021 година, а крайният срок за приемане на ученическите разработки е 11 октомври 2021 г. Проектите могат да бъдат с научно-изследователски, приложен или теоретичен характер, както и ученически произведения в някоя област на изкуството. От 2020 година за оценяване и класиране се приемат и авторски музикални композиции на ученици.

Учениците могат да изпращат за участие в УНС свои авторски разработки на адрес: ул. „15 ноември“ №1, София 1040 или да използват онлайн системата на сайта на БАН за подаване на документите, спазвайки крайния срок – 11 октомври 2021 г.

Моля, запознайте се подробно с Регламента за участие в УчИ-БАН.