02/979 52 03 info@uchiban.eu

Проект Малки учебно-изследователски общности

През 2017 и 2018 г. УчИ-БАН беше подкрепен и по линия на дейност „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“, ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 година. Благодарение на това имахме възможността да реализираме проекта Малки учебно-изследователски общности (МУИО). Всяка МУИО се състои от 2-3 ученика и ръководител (учител, специалист от БАН, преподавател в университет) като целта е разработване на проект за участие в ученическите научни сесии .

Програмата „Малки учебно-изследователски общности“ се оказа удобен инструмент за привличане на ученици към учебно-изследователска дейност:

  • През 2017 и 2018 г. по желание на 15 преподаватели от 12 града в страната бяха формирани общо 15 такива работни общности от учители и ученици;
  • През периода от 2019 до 2020 г. бяха създадени още 22 екипа от учители и ученици в 13 града в страната. Тяхната дейност беше финансирана частично от МОН, но и от дарения за дейността на УчИ-БАН;
  • Проведоха се редовни консултации със специалисти от БАН по изследователските теми, избрани от работните екипи;
  • През февруари 2018 и 2019 г. бяха проведени семинари за обмяна на опит за участниците в сформираните учебно-изследователски общности. Очакваме всички екипи да представят своите разработки на ученическата научна сесия през 2020 г.

Повечето научно-изследователски проекти се изпълняват от екип до 15 ученици, но постигат много по-голям обхват чрез включване на още участници, например с организиране на еко акции в грижа за околната среда, провеждане на експериментални четения, анкети, представяния сред ученици и други. Така много хора станаха съпричастни към идеята за работа в учебно-изследователски екипи.

86 ученика от 13 града в страната са ангажирани пряко в работата на малките учебно-изследователски общности за периода 2019 – 2020 г. Учителите, които работят с тях, са над 25. Приблизителният брой на косвено обхванатите ученици надвишава 940, над 40 учители и поне 100 родители.